Education Academy | Privacy Policy

Privacy Policy

Statement van de verwerkingsverantwoordelijke

BV Education Academy, met maatschappelijke zetel te Berg 7, 2470 Retie en met ondernemingsnummer 0748.384.692 (hierna: Education Academy) staat als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna 'AVG') in voor de verwerking van persoonsgegevens.

Education Academy streeft ernaar uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de AVG.

In uitvoering van art. 12 en art. 13 AVG beschrijft deze verklaring hoe Education Academy uw persoonsgegevens verwerkt in de context van haar activiteit.

Verwerking van persoonsgegevs

Hieronder vindt u meer informatie over de categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden, de doeleinden van de verwerking en de grondslagen voor de verwerking.

Education Academy verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens (naam en achternaam)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Thuisadres
 • Leeftijd
 • RIZIV-nummer/UZI-nummer
 • Beroepsnummer
 • KBO-nummer
 • Bankrekeningnummer
 • Identiteitskaart en rijksregisternummer
 • Lidmaatschap van een vakvereniging

Education Academy verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Klantenbeheer
 • Facturatie
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Bijhouden van statistieken
 • Direct marketing

Education Academy waakt over de rechtmatigheid van de verwerking, en verwerkt slechts persoonsgegevens wanneer een van de voorwaarden van art. 6 AVG vervuld is.

Met betrekking tot direct marketing verwerkt Education Academy uw persoonsgegevens enkel na uw toestemming. Education Academy waakt erover dat uw toestemming bestaat in een actieve handeling die vrij, geïnformeerd, ondubbelzinnig en specifiek wordt gegeven. Education Academy wijst er in dit verband op dat u te allen tijde uw toestemming kan intrekken.

Met betrekking tot de overige bovenvermelde doeleinden zijn meerdere voorwaarden van art. 6 AVG vervuld. Education Academy beroept zich voor deze doeleinden op zowel uw toestemming, als de contractuele noodzaak van de verwerking.

Ontvangers

Education Academy behoudt zich het recht voor uw persoonsgegevens in de context van haar activiteit te delen met verschillende categorieën van ontvangers (bijvoorbeeld: commerciële partners, gastsprekers of docenten, etc.)

Verwerkers

Education Academy doet voor de verwerking van persoonsgegevens gedeeltelijk beroep op externe verwerkers. Het waakt erover dat externe verwerkers uw persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met de bepalingen van de AVG en dat de voorschriften van art. 28 AVG nageleefd worden.

Bewaartermijn

Education Academy waakt over een passende bewaartermijn van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking.

Beveiliging

Education Academy waakt over de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. In dit verband worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen, zodat persoonsgegevens beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Education Academy waakt erover in geval van een gegevenslek de wettelijke procedure na te leven en u, indien nodig, tijdig te verwittigen.

Uw rechten

Education Academy wijst erop dat u het recht heeft inzage, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens te verzoeken. Daarnaast heeft u het recht beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken, en tegen de verwerking bezwaar te maken. Tot slot heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Bovenstaande rechten moeten uitgeoefend worden met inachtneming van de voorwaarden in de artikelen 15 tot 22 AVG.

Education Academy waakt over uw rechten, met inachtneming van de voorwaarden in de artikelen 15 tot 22 AVG. In dit verband streeft het ernaar de toepasselijke termijnen en formaliteiten strikt na te leven en de uitoefening van uw rechten te faciliteren. U kan Education Academy steeds contacteren via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Klachten

U heeft het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

We verzoeken u om eerst met ons contact op te nemen, via de contactgegevens onderaan deze pagina. We streven ernaar een eventueel geschil over gegevensverwerking constructief, snel en discreet op te lossen.

Contact

Voor vragen, opmerkingen, klachten, of verzoeken omtrent de uitoefening van uw rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ons contacteren via: gdpr@educationacademy.be.