Education Academy | Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Ondernemingsgegevens

BV Education Academy
Berg 7, 2470 Retie
info@educationacademy.be
+32 479 52 63 39
0748.384.692

2. Toepassingsgebied

De website van Education Academy, een BV met maatschappelijke zetel te Berg 7, 2470 Retie BTW BE 0748.384.692 (hierna: 'Education Academy') biedt haar Klanten de mogelijkheid om in te schrijven voor vormings- en opleidingsactiviteiten.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op elke overeenkomst gesloten tussen Education Academy en de Klant die een vormings- of opleidingsactiviteit van Education Academy afneemt (hierna: ‘de Overeenkomst’).

Bij inschrijving op de website van Education Academy moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten.

3. Inschrijving

De Overeenkomst komt op geldige wijze tot stand na succesvolle inschrijving van de Klant op de website van Education Academy. De inschrijving is succesvol wanneer de Klant een bevestiging ontvangt per e-mail, dit is wanneer Education Academy de inschrijving en de betaling heeft verwerkt.

Inschrijven voor vormings- of opleidingsactiviteiten van Education Academy kan uitsluitend op de website van Education Academy, www.educationacademy.be. Inschrijvingen via andere kanalen worden niet verwerkt.

4. Aanbod

Voorafgaand aan de inschrijving verstrekt Education Academy de Klant steeds op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende informatie:

 • De inhoud van de vormings- of opleidingsactiviteit (titel, omschrijving, naam van de gastspreker, inbegrepen materialen, etc.).
 • De datum, de locatie, het uur en de duur van de vormings- of opleidingsactiviteit.
 • De prijs, inclusief kosten en belastingen.
 • Eventuele toelatingsvoorwaarden.

Ondanks het feit dat de catalogus op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Education Academy niet. Education Academy is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

Het aanbod geldt steeds zolang er nog plaatsen zijn voor de vormings- of opleidingsactiviteit. Het aanbod kan evenwel te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Education Academy. Education Academy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet meer beschikbaar zijn van een vormings- of opleidingsactiviteit, bijvoorbeeld omdat deze volzet is.

5. Betaling

De betaling gebeurt onmiddellijk tijdens de online inschrijving. De Klant heeft de keuze tussen verschillende betaalwijzen:

 • Kredietkaart
 • Bankkaart

Indien u betaalt via de KMO- portefeuille, dient u de procedure via de website https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille te volgen. Gelieve er rekening mee te houden dat deze procedure enkele weken kan duren. Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst door Education Academy van het volledige inschrijfgeld. Na ontvangst van betaling ontvangt u een officiële factuur voor uw administratie.

Wie komt er in aanmerking voor een aanvraag van KMO- portefeuille?

 • Je onderneming is een KMO (volgens de Europese kmo- definitie) of je beoefent een vrij beroep.
 • Je onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm.
 • Je vestiging ligt in het Vlaams Gewest.
 • Je bent actief in de privesector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25 procent.
 • Je bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit. Voor het aanvragen van de KMO- portefeuille, komen enkel KMO's of vrije beroepen in aanmerking die door het volgen van de opleiding hun professionele vaardigheden vergroten.

6. Annulerings- en wijzigingsvoorwaarden

6.1 Annulering door de Klant

Annulering door de Klant gebeurt steeds per mail, via het e-mailadres annulaties@educationacademy.be. De Klant ontvangt binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de annuleringsmail een bevestiging van Education Academy. De Klant dient Education Academy telefonisch te contacteren wanneer bovenstaande termijn wordt overschreden.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de Overeenkomst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Education Academy via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing de Overeenkomst te herroepen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing wanneer de overeenkomst wordt gesloten minder dan 14 kalenderdagen voor de uitvoering van de vormings- of opleidingsactiviteiten van Education Academy.

Wanneer de Klant zich niet meer op het herroepingsrecht kan beroepen is annulering niet kosteloos:

 • Education Academy houdt 50 EUR in bij annulering tot en met 31 kalenderdagen voor aanvang van de vormings- of opleidingsactiviteit. Het resterende deel van het inschrijfgeld wordt terugbetaald.
 • Education Academy houdt 100 EUR in bij annulering tot en met 14 kalenderdagen voor aanvang van de vormings- of opleidingsactiviteit. Het resterende deel van het inschrijfgeld wordt terugbetaald.
 • Education Academy houdt het volledige inschrijfgeld in bij annulering later dan 14 kalenderdagen voor aanvang van de vormings- of opleidingsactiviteit.
 • Education Academy houdt het volledige inschrijfgeld in bij annulering owv ziekte, ongeval of quarantaine (COVID-19) later dan 14 kalenderdagen voor aanvang van de vormings- of opleidingsactiviteit. Indien de klant een geldig medisch bewijs kan voorleggen, ontvangt hij een voucher ter waarde van het betaalde bedrag. Deze voucher is 1 jaar geldig. De klant kan deze inzetten bij het boeken van een andere opleiding, georganiseerd door Education Academy.

Indien een klant beroep wil doen op de KMO-portefeuille, is het niet tijdig aanvragen van de portefeuille geen reden tot annulatie van de opleiding. De klant is verplicht het volledige inschrijfgeld aan Education Academy BV te betalen.

6.2 Annulering door Education Academy

Education Academy behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan de inhoud, de datum, de locatie, het uur en de duur van de vormings- of opleidingsactiviteit.

Education Academy verbindt zich er evenwel toe een eventuele wijziging ten laatste 7 kalenderdagen voor aanvang van de vormings- of opleidingsactiviteit aan de Klant te melden.

Education Academy streeft ernaar een eventueel geschil voortvloeiend uit een wijziging constructief en met de nodige flexibiliteit op te lossen.

Education Academy behoudt zich eveneens het recht voor de vormings- of opleidingsactiviteit te annuleren. Zij verbindt zich ertoe in dit geval het inschrijfgeld van de Klant terug te betalen en dit binnen 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de annulering.

7. Aansprakelijkheid

Education Academy is niet aansprakelijk voor ongevallen tijdens haar vormings- of opleidingsactiviteiten.

De vormings- en opleidingsactiviteiten van Education Academy zijn van educatieve aard. Education Academy is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van het uitoefenen van handelingen, aangeleerd tijdens een vormings- of opleidingsactiviteit van Education Academy of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met de vormings- of opleidingsactiviteit. Deze handelingen vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de beoefenaar.

8. Intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht dat berust op het door Education Academy aangebracht lesmateriaal blijft eigendom van Education Academy.

Het is de Klant verboden om tijdens de vormings- en opleidingsactiviteiten geluids- of beeldopnames te maken en deze te verspreiden, zonder voorafgaande toestemming van Education Academy.

Education Academy behoudt zich het recht voor geluids- en beeldopnames te maken van haar vormings- en opleidingsactiviteiten en deze te publiceren op haar website of op sociale media.

9. Privacy

Education Academy verwerkt persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie hieromtrent is terug te vinden in de Privacyverklaring van Education Academy.

10. Wijziging algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden kunnen door Education Academy worden gewijzigd. Wijzigingen worden minstens 10 kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt door publicatie op de website van Education Academy.